ระบบบริหารจัดการ

ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM)

Web GIS Portal

การติดตามความคืบหน้าโครงการ

ระบบภูมิสารสนเทศกลาง

ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

      กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมโยธิการและผังเมือง (ONE DPT) โดยมีแนวคิดในการพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริมการบูรณาการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรมฯ ใช้ข้อมูลร่วมกันโดยเน้นการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และพัฒนาระบบการเผยแพร่ การสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ โดยอำนวยความสะดวกให้สามารถตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศกลาง ด้วยอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ เพื่อการบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้อย่างรวดเร็ว เพื่อยกระดับงานบริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0-2201-8050 E-mail : webmaster@dpt.mail.go.th